• Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

    rád bych Vám nabídl důležité informace týkající se zápisu do 1. tříd pro školní rok 2022/2023. Pevně věřím, že zápis na naší škole proběhne obvyklým způsobem, tedy za osobní přítomnosti předškoláka a Vás rodičů v budově základní školy. Pokud by z důvodu špatné epidemiologické situace nebylo možné se s Vámi setkat, budeme Vás o způsobu zápisu informovat na webových stránkách školy. 

    Ve školním roce 2022/2023 bychom rádi otevřeli tři první třídy. Vzhledem k volné kapacitě míst nabízíme přijetí dětí i z jiného spádového obvodu. 

    V případě dotazů se nás prosím kontaktujte.

     

    Dovolte, abych Vám popřál pevné zdraví

    Mgr. Jaroslav Vykoukal, ředitel školy

     

    INFORMACE

    1. Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. 

    2. Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 se bude konat (umožní-li to epidemiologická situace) v budově ZŠ ve čtvrtek 21. 4. 2022 od 14:00 do 17:30.                                                                                     

    3. Pro školní rok 2022/2023 budou přijímány děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

    4. K zápisu se musí dostavit i děti, kterým byl v uplynulém školním roce povolen odklad školní docházky.

    5. Do prvního ročníku budou přijímáni žáci ze spádového obvodu školy – viz obecně závazná vyhláška č. 1/2021 Statutárního města Liberec, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Liberci.

    Rozhodující je trvalé bydliště zapsané v občanském průkazu rodiče (zákonného zástupce).

    6. Rodič (zákonný zástupce dítěte) při zápisu předloží:

    • rodný list dítěte,
    • svůj občanský průkaz,
    • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců),
    • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (případně i žádost o odklad povinné školní docházky).

    7. O odkladu povinné školní docházky rozhoduje podle § 37, odst. 1 školského zákona ředitel školy. Začátek povinné školní docházky odloží na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, podané v době zápisu (tedy od 1. do 30. dubna) a doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (může jím být dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost). Nutné je předložit dvě doporučení k odkladu.

    Pokud budete žádat o odklad nástupu dítěte do 1. třídy, je nutné vyplnit formulář „Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“ a také formulář „Žádost o odklad povinné školní docházky“. „Žádost o odklad povinné školní docházky“ je třeba podat v termínu do 30. 4. 2022.

    8. Na internetovém portále http://zapisyzs.liberec.cz/ najdete veškeré informace k zápisu do základních škol v Liberci. 

    Zde je možné elektronicky podat žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.  

    I. fáze – vydávání žádostí – 28. 3. – 20. 4. 2022

    II. fáze – sběr vyplněných žádostí – do 21. 4. 2022

    9. Pro ty, kteří nemají k dispozici internet, je možnost žádost vytisknout ve škole ve čtvrtek 21. 4. 2022 před samotným zápisem. Je nutné se předem domluvit na tel. číslech: 482 751 233, 724 156 055.

    10. Výsledky zápisu (přijetí nebo nepřijetí) budou zveřejněny na webových stránkách a na dveřích ZŠ formou registračních čísel (nikoli jmenovitě). Pokud je dítě uvedeno na zveřejněném seznamu, je přijato. Rozhodnutí o přijetí dítěte do 1. ročníku si rodiče (zákonní zástupci) vyzvednou osobně v kanceláři školy (termín bude upřesněn podle aktuální situace). Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do 1. ročníku jim bude zasláno poštou. 

    11. Další důležité informace 

    a) Je předpokládáno, že všechny žádosti podepsané pouze jedním rodičem jsou v souladu i s druhým zákonným zástupcem dítěte.

    b) Pokud rodiče nežijí ve společné domácnosti (existuje úprava styku dítěte s jeho rodiči od soudu) a dítě nemá trvalé bydliště ve spádovém obvodu naší školy, potřebujeme na žádosti podpis obou rodičů. 

    c) Prosíme rodiče, aby nám dali také informaci, pokud se ucházejí o místo v jiné škole a následně do naší školy nenastoupí. 

    12. Pro rodiče (zákonné zástupce) předškoláka je připraven materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, který obsahuje přehled základních dovedností, které má dítě zvládnout před vstupem do ZŠ.

    13. Schůzka třídních učitelek s rodiči budoucích prvňáčků se bude konat v červnu 2022. Termín bude zaslán na Vámi uvedené e-mailové adresy a též bude zveřejněn na webových stránkách školy. Na tomto setkání se děti seznámí s třídní učitelkou a dostanete podrobné informace k zahájení školního roku. 

     

    Mgr. Jaroslav Vykoukal - ředitel školy

  • Kontakty

   • ZŠ Liberec, Aloisina výšina 642/51, příspěvková organizace
   • Aloisina výšina 642/51 46015 Liberec XV. Czech Republic
   • +420 482 751 233
   • info@zs-aloisinavysina.cz
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje