• Revitalizace školní zahrady ZŠ Aloisina výšina v rámci projektů " A ven, na Zem" (SFŽP), a Rozmanitě na zahradě (Liberecký kraj)

    V červnu 2020 naše škola získala  finanční podporu ze SFŽP, výzva č. 7/2019 na realizaci projektu a o rok později jsme získali účelovou dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, která byla schválena usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 292/21/ZK ve výši 150 tis. Kč. 

    Cílem projektu je rozvoj a zkvalitnění venkovního prostředí základní školy Aloisina výšina a¨vytvoření tak podmínek pro zkvalitnění environmentálního vzdělávání a výchovu žáků a environmentální osvětu veřejnosti zapojené do školní komunity. Přeměna pozemku na přírodně blízkou zahradu umožní co možná nejširší přímý kontakt žáků s přírodním prostředím, a to zejména v rámci venkovní výuky napříč všemi předměty. 

    V rámci přeměny pozemku dojde k realizaci přírodních biotických i abiotických prvků, např. doplnění stromové výsadby, keřů s jedlými plody a pásů kolem hřiště, naučných bylinkových a trvalkových záhonů, pěstebních záhonů, vybudování mini jezírka a závlahy demonstrující využití dešťové vody, meteostanice, mlhoviště, mobilní sezení a jiný mobiliář pro venkovní vyučování. Nedílnou a velmi podstatnou součástí projektu bude seznámení a proškolení celého pedagogického sboru s možnostmi využití zahrady pro vzdělávání žáků napříč předměty.  

    Realizací projektu dojde primárně k významnému zvýšení druhové rozmanitosti na poměrně velké ploše uprostřed "sídlištní pouště" a ke zlepšení mikroklimatu.

    Sekundárně pak díky efektivním metodám výuky EVVO ke zvýšení environmentální gramotnosti u žáků, jejich rodičů, ale i pedagogů školy, což se projeví v jejich ohleduplnějším chování vůči životnímu prostředí v následujících letech.

     

    Číslo výzvy: NPŽP 7/2019–6.1.C c)
    Výzva: Přírodní zahrady – Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků ZŠ a SŠ a organizací působících v oblasti EVVO
    Název projektu: A ven, na Zem!
    Registrační číslo: 1190700452
    Termín zahájení realizace projektu: 30.09.2020
    Předpokládaný termín dokončení realizace projektu: 30.12.2022

     

     

     

     

     

     

    Oblast podpory: 8. Životní prostředí a zemědělství 
    Program číslo: 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty č. OLP/2846/2021
    Název projektu: Rozmanitě na zahradě – celoroční využití přírodní školní zahrady pro EVVO
    Termín zahájení realizace projektu: 1.1. 2021
    Termín dokončení realizace projektu: 30.9.2022

    Vedoucím projektu je Mgr. Martina Burešová