Jste zde

Zpátky na začátek

Principy zpracování osobních údajů

Principy zpracování osobních údajů

Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková jako správce i zpracovatel se při zpracování osobních údajů řídí GDPR a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a stanovenými principy. Základní principy vycházející z GDPR jsou následující:
•    zákonnost, korektnost a transparentnost zpracování,
•    účelové omezení (zpracovávání jen pro určité a legitimní účely),
•    minimalizace osobních údajů (dochází ke zpracování pouze v nezbytně nutném rozsahu ve vztahu k danému účelu),
•    přesnost a aktuálnost (organizace dbá na to, aby nepřesné, chybné či neaktuální osobní údaje byly bezodkladně opraveny nebo vymazány),
•    omezené uložení (osobní údaje jsou v organizaci uloženy po dobu ne delší, než je nezbytně nutné pro účely, pro které jsou zpracovávány a dále dle schváleného spisového plánu správce pouze pro účely archivnictví v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy),
•    integrita a důvěrnost (osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení pomocí vhodných technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením).