Jste zde

Zpátky na začátek

Poradenství

Výchovný poradce

Garant: L. Poláková

Poradenská pomoc při volbě střední školy nebo povolání, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, služby kariérového poradenství žákům - cizincům, pomoc při zajišťování vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Dokument  plán VP pro šk.rok 2019/20 najdete v menu: O škole/ dokumenty.

Školní metodik prevence rizikového chování

Garant: J. Hodboďová

Škola má zpracovaný plán primární prevence rizikového chování, který vychází z metodických doporučení MŠMT a z ŠVP, jeho součástí jsou i konkrétní postupy při řešení případných problémů. Žákům i rodičům jsou ve vstupní hale přístupné potřebné informace. Škola spolupracuje s o. p. s. Maják, během školní docházky žáci absolvují komplexní preventivní program Jdi dál! zaměřený na různé oblasti rizikového chování. Škola nabízí žákům i rodičům pomoc při řešení případných problémů.

Dokument primární prevence najdete v menu: O škole/ dokumenty.

Školní speciální pedagog

Garant: D.Šourková

Od školního roku 2016/2017 se můžete obrátit na školního speciálního pedagoga.

•    vyhledávání a individuální práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb
•    speciálně pedagogická diagnostika ( pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce žáka)
•    pomoc při vytváření  individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory
•    skupinová práce s kolektivy tříd ve spolupráci s třídními učiteli (diagnostika kolektivů tříd a následné aktivity se třídou)
•    konzultace s žáky (chování, prospěch, osobní problémy)
•    poradenská pomoc pro rodiče žáků
•    spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC), dalšími institucemi a odbornými pracovníky
•    metodické vedení asistentů pedagoga na škole
•    kurz Předškoláček