Jste zde

Zpátky na začátek

GDPR

Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace, (dále jen „škola") jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen Nařízení), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018. Škola zpracovává osobní údaje a další informace týkající se zaměstnanců, žáků a dalších subjektů Školy. Škola zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v článku 6 Nařízení, pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Škola je oprávněna zpracovávat osobní údaje jednak pro plnění své povinnosti stanovené právními předpisy a dále pro účely související s plněním svého úkolu ve veřejném zájmu nebo s výkonem své pravomoci jako orgánu veřejné moci. Účel zpracování osobních údajů eviduje škola pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle článku 30 Nařízení.

Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, podléhají tato zpracování souhlasu osob, kterých se týkají. V případě dětí do 16 let, souhlasu jejich zákonných zástupců.  Tato zpracování však Škola provádí jen výjimečně. Škola respektuje práva osob, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

Na Školu je možné se k uplatnění práv v oblasti ochrany osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS icumn6h, emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese: infoatzs-aloisinavysina.cz, prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642,Liberec 15, PSČ: 460 15, nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642,Liberec 15. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na Školu obracet za účelem uplatnění práva:
- na přístup k osobním údajům,
- na opravu osobních údajů,
- na výmaz osobních údajů,
- na omezení zpracování osobních údajů,
- vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
- na přenositelnost údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na Školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Identifikační údaje správce osobních údajú

Název: Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace

Sídlo:   Aloisina výšina 642, Liberec 15, 460 15

Zastoupena: Mgr. Jaroslavem Vykoukalem - ředitelem školy

IČO: 65100280

DIČ: CZ 65100280 (nejsme plátci daně)

Tel: 482751233

Email: infoatzs-aloisinavysina.cz

ID datové schránky: icumn6h

Elektronická podatelna: Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642,p.o.

Webové stránky:  www.zs-aloisinavysina.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

V souladu s článkem 37 odst. 1 písm. a) GDPR správce osobních údajů zřídil funkci pověřence (DPO – Data Protection Officer).

Jmenovaným pověřencem pro školu je Ing. Bc. Jiří Kubela

email: gdprposouzeniatoutlook.cz

tel.č. +420 725 980 725

Hlavním úkolem pověřence je monitorování souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z GDPR, provádění interních auditů, příprava školení pracovníků a celkové řízení agendy interní ochrany dat správce osobních údajů.

Mezi další úkoly Pověřence náleží např.:

  • poskytování informací a poradenství správci a zaměstnancům správce, kteří se na zpracování osobních údajů podílejí,
  • monitorování souladu činností správce s GDPR,
  • poskytování poradenství na vyžádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů,
  • spolupráce s Úřadem pro ochranu osobních údajů,
  • působení jako kontaktní místo pro subjekty údajů,
  • metodická pomoc v oblasti úprav interních předpisů (směrnic),
  • zajištění školení zaměstnanců, kteří provádějí zpracování osobních údajů,
  • poskytování metodické pomoci při návrhu technických a organizačních opatření v rámci nápravných opatření,
  • poskytování metodické pomoci při jednání s dodavateli software či technologií dotýkajících se problematiky zpracování osobních údajů.