Jste zde

Zpátky na začátek

Základní informace

Základní škola Aloisina výšina je úplná základní škola, která poskytuje základní vzdělání cca 530 žákům.

Součástí školy je školní družina a školní jídelna.

Vzdělávací program:  ŠKOLA PRO ŽIVOT, ŠKOLA PRO VŠECHNY; ŠKOLA PRO ŽIVOT, ŠKOLA TVOŘIVĚ I a II

Prioritou je všestranný rozvoj osobnosti každého žáka, založený na poskytnutí kvalitního všeobecného vzdělání s důrazem na současné trendy a uplatnitelnost v každodenním životě.

  • dobrá znalost cizího jazyka
  • schopnost práce s výpočetní technikou
  • komunikační a prezentační dovednosti
  • dodržovaní společensko-etického kodexu(norem)

Škola je připravena nabídnout bohatou mimoškolní zájmovou činnost, rozsáhlou škálu akcí navazující na výuku- exkurze, kulturní akce, odborné besedy, kurzy, soutěže...

Historie školy

Počátky základní školy spadají do 80. let minulého století, kdy se začalo stavět ve čtvrti Liberec – Starý Harcov nové sídliště nazývané Kunratická. Toto sídliště se v roce 1982 dostavělo a přibližně 5000 lidí se mohlo nastěhovat. Vzhledem k tomu, že zde nebyla žádná škola, museli místní žáci chodit do jiných, vzdálenějších škol v sousedních městských čtvrtích. Proto se započalo s výstavbou nové základní školy, která byla umístěna ve středu sídliště. V srpnu 1987 byla stavba dokončena, a tak mohla být 1. září zahájena výuka se 420 žáky. Počet žáků stále narůstal a v roce 1992 se ve škole učilo 625 žáků. V současné době navštěvuje školu asi 520 žáků.
Ve vedení základní školy se postupně vystřídali tito ředitelé:
Anna Sadílková (1987 – 1990)
Zdeňka Pikalová (1990 – 1994)
Jaroslav Vykoukal (1994 – dodnes)

Od otevření základní školy je v provozu také školní družina, ve které se děti věnují nejrůznějším činnostem. Postupně zde vznikaly  různé zájmové aktivity, žákům je vždy nabídnuta řada volitelných předmětů, zájmových kroužků a dalších mimoškolních aktivit. Protože základním principem vzdělávání na základní škole je tvořivost, nabízí od roku 2011 studium ve specializované třídě s rozšířenou výukou tvořivých a estetických činností.
Od roku 1995 sídlí v budově ZŠ pobočka Krajské vědecké knihovny Liberec, se kterou vyučující spolupracují na rozvoji čtenářství. V roce 2012 byla zahájena spolupráce s Pedagogickou fakultou TUL, vzdělávající budoucí učitele. Společně se podílí nejen na přípravě budoucích učitelů, ale také na realizaci nejrůznějších projektů. V souvislosti s úpravou sítě škol a školských zařízení se základní škola v roce 2003 sloučila se ZŠ Králův Háj. V roce 1999 podařilo navázat kontakty v zahraničí, především v Německu (Ebersbach) a Polsku (Porajów). Žáci se každý rok společně účastní vzdělávacích, kulturních a sportovních akcí.
Během své historie prošla základní škola celou řadou úprav.  V roce 2012 začala rekonstrukce budov, všechny součásti školy získaly nová okna, zateplení a novou fasádu. V roce 2014 začaly práce na realizaci rekonstrukce školního hřiště. Cílem bylo vybudovat volně přístupné hřiště, využívané školou, školní družinou i širokou veřejností. Stejný záměr byl sledován i při vytváření školní zahrady. Ve škole je kromě běžných tříd také zázemí pro výuku výpočetní techniky a estetických předmětů. Velká pozornost je věnována i výzdobě interiérů školy, na které se podílejí sami žáci. Dalšími úpravami, které školu čekají, je modernizace  vchodu a vybudování bezbariérového přístupu do budovy.