Jste zde

Zpátky na začátek

Doplňkové volby do školské rady

Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace

Školská rada
Doplňkové volby 2019
Časový harmonogram

1.    Jmenování volební komise  –  23. září 2019
2.    Volební shromáždění
       Shromáždění pedagogů         -  23. září 2019
       Shromáždění oprávněných osob – 23. září 2019
Voličům zašle ředitelství školy prokazatelným způsobem informace o doplňkové volbě Školské rady.
Zveřejnění informace o volbě Školské rady – do 23.9.2019 na www.zs-aloisinavysina.cz
      
3.   Organizace voleb
      Volby se konají dne 22. října 2019 v budově ZŠ Liberec, Alosina výšina 642,p.o.
       Volby člena  pedagogů – od 13:30 do 14:30 hodin (pouze pedagogičtí pracovníci).
       Volby člena oprávněných osob – od 15:00 do 16:00 hodin (rodiče žáků).

4.    Podávání návrhů na kandidáty.
Lhůta :  od  23. září  do 4. října  2019
Místo :    ředitelství ZŠ Liberec, Aloisina výšina 642, p.o.
Způsob : písemně
Návrh musí obsahovat
a)   jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu navrhovatele,
b)   u kandidátů z řad pedagogů jméno a příjmení,
c)   u kandidátů z řad oprávněných osob: jméno, příjmení, datum narození, adresu
trvalého bydliště,
d)podpis navrhovatele.
Vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta – souhlas s kandidaturou.

5.    Zveřejnění listiny kandidátů – termín : 7. října 2019 (ve vstupním vestibulu školy).
6.    Rozeslání hlasovacích lístků se jmény kandidátů a opatřených razítkem školy.
Lhůta : do 15. října 2019

7.    Volební komise
-  dohlíží na správnost přípravy a konání voleb a  zajišťuje
a)   zaznamenání výsledků hlasování,
b)   vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování.
-    rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy volební komise. Jménem volební komise jedná její předseda.


19. září 2019                                            Zpracoval : Mgr.Jaroslav Vykoukal
                                                                                                    ředitel ZŠ