Jste zde

Zpátky na začátek

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

v našem městě Liberci proběhne zápis elektronicky. Od 6. dubna 2021 je zpřístupněn zápisový portál na adrese https://zapisyzs.liberec.cz/.  Zde naleznete vše potřebné včetně seznamu škol, v němž najdete i naši školu.

 1. Zde vyplníte elektronický dotazník – Žádost o přijetí.
 2. Žádost vytisknete a podepíšete.
 3. Podepsanou žádost doručíte do školy do 22. 4. 2021 jedním z níže uvedených způsobů:
  1. do datové schránky školy – jcumn6h (škola má svou datovou schránku) za předpokladu, že vlastníte datovou schránku na svou fyzickou osobu,
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobním podáním do poštovní schránky školy ve dnech 21. dubna až 22. dubna denně do 17:00, schránka bude označena heslem „Zápis“ a bude opakovaně vybírána, je umístěna v hlavním vchodu budovy školy – přijetí žádosti do schránky potvrdíme e-mailem.  
 4. Škola bude o průběhu přijímacího řízení informovat na svém webu po 23. dubnu.V případě potřeby vás budeme kontaktovat individuálně.

Pro školní rok 2021/2022 plánujeme otevřít tři první třídy po 20 – 25 žácích.

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy ve správním řízení. Situace vyžaduje organizovat zápis bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole. Proběhne tedy pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční.

 

Další informace

O škole

V minulých letech na naší škole zápisu předcházel Den otevřených dveří pro uchazeče a pozvání do kavárny Veselá Malina, kde jsme představovali filozofii, vzdělávací systém naší školy a její provozní specifika. Letos jsme nuceni tyto akce zrušit. Pokud by se situace změnila, rádi Vás v naší škole uvítáme, případně se pokusíme školu přiblížit až do vašich domovů jiným způsobem.

 

K odkladu školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena dvěma doporučujícími posouzeními příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Budete-li žádat odklad, doručte do školy, pokud možno rovněž do 22. 4. 2021, jedním z výše uvedených způsobů, písemné posouzení dětského lékaře a příslušného školského poradenského zařízení (nutná jsou obě vyjádření).

Pokud dítě mělo pro uplynulý školní rok odklad povinné školní docházky, je nutné opětovně podat žádost o přijetí.

Upozorňujeme zákonné zástupce dítěte, kterému ředitel školy vydá rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, na povinnost předškolního vzdělávání. O jeho možných formách Vás budeme informovat.

 

Přijímání uchazečů

Ze zákona rozhoduje o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky ředitel školy. V možnostech školy je pro příští školní rok přijmout do prvního ročníku 75 uchazečů do tří tříd. Škola má dostatečnou kapacitu pro přijetí žáků z jiných spádových oblastí.

Ředitel školy je povinen stanovit kritéria pro přijímání žáků a přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (§ 36 odst. 7 školského zákona). Ředitel školy obdrží od zřizovatele seznam dětí, které mají trvalé bydliště ve spádovém obvodu naší školy (viz obecně závazná vyhláška SML č. 1/2020). Trvalý pobyt dítěte se v některých případech může lišit od trvalého pobytu zákonného zástupce. Pro přijetí je ale rozhodující místo trvalého pobytu dítěte.

V případě, že počet uchazečů ze spádového obvodu školy převýší výše uvedený počet, bude škola preferovat uchazeče v tomto pořadí:

 1. Uchazeči ze spádového obvodu po odkladu školní docházky.
 2. Uchazeči ze spádového obvodu, kteří mají na škole sourozence.
 3. Ostatní uchazeči ze spádového obvodu.   

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2 atd. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují.

V případě nespádových žáků bude postupováno následovně, po přijetí všech spádových uchazečů:

 1. Uchazeč s místem trvalého pobytu v Liberci ve školském obvodu jiné ZŠ, ale v minulé spádové vyhlášce spadal do spádového obvodu školy.
 2. Uchazeč, jehož sourozenec je již žákem naší školy.
 3. Ostatní uchazeči s místem trvalého pobytu v Liberci ve školském obvodu jiné ZŠ.

Na rozhodnutí o přijetí se vztahuje správní řád. Ředitel školy má k dispozici zákonnou lhůtu do 30 dnů vydat zákonným zástupcům dítěte rozhodnutí nebo správní řízení pozastavit. Rozhodnutí o přijetí dítěte do 1. ročníku si zákonní zástupci vyzvednou osobně v kanceláři školy. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do 1. ročníku jim bude zasláno poštou. Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na webu školy a ve vývěsce pod číslem, které obdrží zákonní zástupci u zápisu.

 

Informace k plnění povinné školní docházky v zahraničí

Před odjezdem do zahraničí je zákonný zástupce žáka povinen oznámit řediteli kmenové školy předpokládanou dobu plnění povinné školní docházky v zahraničí, způsob plnění povinné školní docházky, adresu místa pobytu žáka a popřípadě i adresu příslušné zahraniční školy. Zákonný zástupce žáka je povinen přihlásit žáka do zahraniční školy nejpozději do dvou týdnů po příjezdu žáka do země pobytu.

Je-li rodina v zahraničí a má-li dítě, které má nastoupit k plnění povinné školní docházky, je povinností zákonných zástupců nechat dítě zapsat do spádové školy.

 

Závěrem

Celý proces přijímání žáků do prvního ročníku ve správním řízení je administrativně složitý a náročný. Letos navíc v neobvyklé situaci. Proto Vás prosíme o trpělivost. Snažíme se zákonných lhůt využít, abychom zjistili skutečné počty žáků, kteří nastoupí k nám nebo na jinou školu, počty těch, kdo žádají o odklad, atd.  

 

Co musím zvládnout, aby mě přijali do ZŠ?

JSEM SAMOSTATNÝ/Á?

 • Sám se obléknu, svléknu (zapnu a rozepnu zip, knoflíky, zavážu si tkaničky).
 • Jsem ohleduplný, nemyslím jen na sebe.
 • Jsem kamarád a chovám se k ostatním tak, abych byl oblíben.
 • Zapojím se do práce ve skupině.
 • Umím pozdravit, poprosit, poděkovat a omluvit se.
 • Jsem trpělivý a dovedu odložit přání na pozdější dobu.
 • Dodržuji pravidla, na kterých jsem se s dospělými dohodl.
 • Ovládám se a nevztekám se.
 • Zvládnu být sám bez rodičů i jednu noc.
 • Dokáži si po sobě uklidit hračky nebo své místo.
 • Poznám své věci.
 • Umím se vysmrkat a myji si ruce před jídlem a po WC, dokáži používat toaletní papír.
 • Umím jíst příborem, stoluji čistotně.

 

UMÍM MLUVIT?

 • Vyslovuji všechny hlásky správně.
 • Dokáži říci své přání dospělému i dítěti.
 • Rozumím většině slov a výrazům běžně užívaných v mém okolí.
 • Znám spoustu slov.
 • Mluvím ve větách a gramaticky správně.

 

MOJE JEMNÁ MOTORIKA

 • Držím správně tužku (dvěma prsty, třetí podložený).
 • Dokáži přesně vybarvovat obrázky.
 • Umím navlékat korálky i nit do jehly.
 • Vím, kde mám pravou a levou ruku. Nakreslím čtverec, trojúhelník, kruh i obdélník.

 

POUŽÍVÁM SVÉ SMYSLY SPRÁVNĚ?

 • Složím slovo z několika slyšených slabik, stejně tak obrázek z několika tvarů.
 • Rozlišuju jednoduché obrazné symboly.
 • Najdu rozdíly na dvou obrázcích.
 • Poznám barvy, tvary, velikost a materiál, z kterého jsou věci vyrobené.
 • Rozlišuju zvuky.
 • Vytleskám slovo na slabiky.

 

MOZEK A JÁ

 • Umím počítat po jedné do pěti (deseti). Dokážu říci čeho je více a čeho méně.
 • Svou činnost vždy dokončím.
 • Slyším zadaný pokyn a pracuji podle něj.
 • Umím pracovat sám.
 • Dokážu se soustředit i na činnosti, které pro mě nejsou až tak zajímavé.
 • Zazpívám písničku, odříkám krátkou básničku.
 • Soustředím pozornost na činnost po určitou dobu (10-15 min).
 • Třídím, seskupuji a přiřazuji předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti).
 • Vím, co znamená – nad, pod, dole, nahoře, uvnitř, dříve, později, včera, dnes, dlouhý, krátký, malý, velký, těžký.
 • Pojmenuji čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník.

 

NEZTRATÍM SE?

 • Vím, kde bydlím. Znám svou adresu a řeknu ji nahlas.
 • Umím se chovat doma, v MŠ, na veřejnosti, u lékaře, v divadle tak, aby se rodiče za mě nemuseli stydět.
 • Zavolám telefonem mamince, tatínkovi, babičce…
 • Řeknu si, když něco potřebuji, zeptám se, když nerozumím.
 • Vyřídím drobný vzkaz, nakoupím a zaplatím v obchodě.
 • Znám okolí svého bydliště, vím, kde je školka, obchod i hřiště.